Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Бизнесменът Димитър Георгиев осъди културното министерство заради Дупката до Понеделник пазара

Административният съд в Пловдив отмени решение за отказ за съгласуване на министъра на културата за проекта за сграда над археологията на Понеделник пазара на бизнесмена Димитър Георгиев. Юристите на министерството имат едномесечен срок за произнасяне по казуса при спазване на дадените от съда задължителни указания за тълкуването и прилагането на закона. Ведомството трябва да заплати разходите на жалбоподателя.
От години Георгиев чрез различни архитекти се опитва да изготви проект и да го съгласува успешно през Националния институт за недвижимо културно наследство и Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министъра на културата.
Напрежението ескалира миналата година, когато на 9 май след близо 3-часово заседание СЕСОНКЦ излезе със становище, на базата на което министърът на културата е отказал съгласуване на проекта.
На самото заседание експертите разгледаха проекта на арх. Стефан Добрев за промяна в Подробния устройствен план на имота с археология до Понеделник пазара. Стигна се до бурни сблъсъци, след като шефът на отдел „Недвижимо културно наследство” в Министерство на културата арх. Дарина Димитрова обяви, че точката въобще не следва да бъде разглеждана, тъй като СЕСОНКЦ вече се е произнесъл с отрицателно становище.
„Знаете, този обект се разглежда на две предходни заседания на СЕСОНКЦ и е обект с голяма значимост заради археологическите недвижими ценности. И на двете заседания съветът е дал отрицателно становище. То обаче не е съгласувано от директора на дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" Екатерина Джумалиева. Не е подписано и от съответния заместник-министър доц. д-р Пламен Славов. Очевидно частният интерес е много важно да бъде обслужен в конкретния случай, тъй като проектното предложение е включено за трето разглеждане на сегашното заседание на СЕСОНКЦ вместо да се издаде отрицателно становище според изискванията на чл. 84 от ЗКН. Това се случва след проведена среща с министъра на културата Найден Тодоров и писмо от него проектът да се разгледа отново в срок до 10 май, защото така било обещано на срещата. Смятам, че е абсолютно възмутителна ситуацията, в която сме поставени като експерти и като членове на СЕСОНКЦ. Дори и да се разгледа този проект днес каква е ситуацията? Той е разглеждан на два пъти с две отрицателни становища. Какво се очаква сега - да се даде положително ли? И какво ще бъде становището на Министерство на културата след две отрицателни и едно положително становище”, каза тогава Димитрова.
Независимо от мнението ѝ експертите разгледаха точката „ „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, Работен устройствен план и Обемно-градоустройствено проучване за изграждането на административна обществена сград” в дневния ред, авторите на проекта го представиха отново.
„Промяната в ПУП-а не е съобразена с новия Общ устройствен план, гласуван в края на 2022 г. от Общинския съвет на Пловдив. Колегите от проектантския екип представят някакви нови визуализации и твърдят, че са нанесли корекции, съобразявайки се с изискванията за плътност на застрояване, кота-корниз, озеленяване, но в ПУП и РУП това не е отразено. И в двата документа има противоречия с новия ОУП. Обемно-устройствените проучвания и визуализации също не отговарят на параметрите, посочени в ПУП. Ние предлагаме да не бъде разглеждан”, коментира тогава арх. Мартин Христов от Камарата на архитектите в България. Това бе потвърдено и от експерта в Община Пловдив арх. Пламена Андонова.
В крайна сметка СЕСОНКЦ излезе с решение проектът да бъде разгледан отново, но преди това премине и през НИНКН. Проектът да бъде придружен от анализ на състоянието на археологическия паметник на културата, а ПУП и РУП на обекта да бъдат приведени към нормите в новия Общ устройствен план на Пловдив.
На базата на това решение министърът на културата е издал отрицателното становище. То обаче не е придружено с мотиви, в които да се посочи какво трябва да отстранят проектантите и така се нарушена предписаната от закона норма и са допуснати съществени процесуални нарушения на разпоредби и закона.
След скандалното заседание арх. Дарина Димитрова напусна Министерството на културата.трафикнюз

Публикувана на
23 Април 2024 година