Архив на публикациите

Корпоративна търговска банка ще заработи пак на 21 юли в 9.00 часа

Държавната Българска банка за развитие ще увеличи капитала на изпадналата в криза Корпоративна търговска банка. Ето какво се казва в прессъобщение, пуснато на сайта й в неделя
Управителният съвет на Българската народна банка след подробен анализ на ситуацията, създадена от недостига на ликвидност на Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество – бивша „Креди Агрикол – България“ (банковата група КТБ), заявява:
- Потвърждаваме поставянето на КТБ под специален надзор, както и прилагането на същата мярка към нейното дъщерно дружество.
- Недостигът на ликвидност в банковата група КТБ е изолиран случай от цялата банкова система и не е свързан с функционирането на останалата част от банковия сектор.
- На основание на тези констатации Управителният съвет на БНБ:
1. Постави Креди Агрикол България ЕАД под специален надзор за три месеца;
2. Назначи за квестори Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев;
3. Отстрани от длъжност членовете на Управителния и на Надзорния съвет на Креди Агрикол България ЕАД.
С цел запазване на финансовата стабилност на страната Българската народна банка с пълната подкрепа на правителството ще извърши следните действия:
- Ще възложи на квесторите да осигурят пълен анализ и оценка на активите и пасивите на банковата група от независим външен одитор за срок от десет дни;
- Ще бъдат предприети действия за отписване на капитала на акционерите на банковата група и отнемане на техните права в съответствие с предвидените от закона процедури;
- С цел запазване на дейността на банковата група КТБ при нейното оздравяване БНБ заедно с правителството ще предприеме действия за увеличаване на капитала й, като в рамките на законовите си правомощия ще разпореди увеличението му да се поеме от държавната Българска банка за развитие и Фонда за гарантиране на влоговете.
Правителството и БНБ ще осигурят необходимата ликвидна подкрепа на банковата група, за да се удовлетворят в пълния размер задълженията й към нейните клиенти.
Необходимите действия ще бъдат предприети до 20 юли тази година.
Корпоративна търговска банка и нейното дъщерно дружество ще отворят на 21 юли в 9.00 часа.

Публикувана на
22 Юни 2014 година